NASZYM ZDANIEM NAJLEPSZY PORTAL O INWESTYCJACH BUDOWLANYCH.
POZOSTAŁE

Charakterystyka umowy o roboty budowlane

Charakter prawny umowy o roboty budowlane jako odrębnego typu umowy cywilnoprawnej
19 VII
2019

W ramach inwestycji budowlanych, zwłaszcza tych bardziej skomplikowanych, stosunki prawne pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w budowę regulowane są na podstawie różnych typów umów. Podstawowe znaczenie ma umowa o roboty budowlane, która w świetle prawa stanowi odrębny typ umowy cywilnoprawnej.

Umowa o roboty budowlane – definicja

Zgodnie z art. 647 Kodeksu cywilnego przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Kluczowe są w powyższej definicji odwołania do typowych dla budowy pojęć, które nie występują przy realizacji innego rodzaju prac. Pojęcia te zdefiniowano w art. 3 Prawa budowlanego. To od ustalenia, czy konkretne prace podlegają pod wskazane definicje, zależy uznanie danej umowy za umowę o roboty budowlane i stosowanie do niej regulacji właściwych dla tej konstrukcji prawnej.

Co to jest budowa?

Zgodnie z Prawem budowlanym przez budowę rozumienie się wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę i nadbudowę obiektu budowlanego. Taką budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego uznaje się za roboty budowlane. Istotne jest tu zwłaszcza powtarzające się pojęcie obiektu budowlanego rozumianego jako budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych (materiałów budowlanych). Prawo budowlane zawiera także definicje innych typowych dla budowy pojęć.

Umowa o wykonanie remontu

Jak wskazano, roboty budowlane obejmują również remont. Remont rozumiany jest przy tym jako wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych (materiałów budowlanych) innych niż użyto w stanie pierwotnym. W związku z powyższym,umowa o wykonanie remontu nie stanowi odrębnego typu umowy cywilnoprawnej, a jedynie mieści się w definicji umowy o roboty budowlane. W Kodeksie cywilnym nie wyodrębniono umowy o wykonanie remontu, więc stosuje się do niej regulacje właściwe do umowy o roboty budowlane.Przewiduje to wprost art. 658 Kodeksu cywilnego.

Regulacja prawna umowy o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane regulowana jest w art.647-658 Kodeksu cywilnego. Przepisy te zawierają m.in. postanowienia dotyczące odpowiedzialności solidarnej inwestora wobec podwykonawcy (o której pisaliśmy m.in. w artykule Kiedy inwestor płaci podwykonawcy? oraz w artykule Za co inwestor płaci podwykonawcy?), formy umowy o roboty budowlane, jej zakresu, gwarancji zapłaty za roboty budowlane, zawiadamiania inwestora przez wykonawcę o powstałych przeszkodach w prawidłowym wykonaniu robót, odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy. W innych istotnych kwestiach do umowy o roboty budowlane stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło stanowiącej odrębny typ umowy cywilnoprawnej (opisana w artykule Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło). Zgodnie z art. 656 §1 Kodeksu cywilnego, dotyczy to jednak tylko określonych zagadnień, tj. skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończenie obiektu oraz wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, rękojmi za wady oraz uprawnień inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu.


Jeśli masz problem w podobnej sprawie, zachęcamy do osobistego kontaktu, a postaramy się Ci pomóc.

Najnowsze artykuły

19 II
2021
problemy z budową z powodu COVID-19
DLA INWESTORA

Problemy z budową z powodu COVID-19 – narzędzia dla inwestora

Środki prawne do wykorzystania przez inwestora w przypadku trudności z realizacją robót z powodu koronawirusa
23 III
2020
koronawirus a wyłączenie przepisów prawa budowlanego
POZOSTAŁE

Prawo budowlane a specustawa COVID-19

Praktyczne aspekty wyłączenia przepisów prawa budowlanego w związku z wprowadzeniem specustawy w sprawie koronawirusa
12 III
2020
koronawirus a roboty budowlane
POZOSTAŁE

Koronawirus a roboty budowlane

Szczególne regulacje prawne dotyczące robót budowlanych wynikające ze specustawy w sprawie koronawirusa

Nasze marki

MBW INVESTMENTS
Zatrzymanie czy areszt - jak w takiej sytuacji należy się zachować? Jakie prawa Ci przysługują? Prawnicy w przystępny sposób odpowiadają na najważniejsze pytania z zakresu prawa oraz postępowania karnego.
MBW BAUARBEITEN
Jeśli jesteś inwestorem albo wykonawcą robót, ale przerasta Cię zawiłość regulacji prawnych i poziom skomplikowania kontraktów – ten portal jest właśnie dla Ciebie
MBW CREDITS
Jesteś inwestorem, który rozwija lub zaczyna prowadzić swój biznes w Polsce, a jednocześnie chciałby płacić mniejsze podatki - ten portal jest stworzony z myślą o Tobie