NASZYM ZDANIEM NAJLEPSZY PORTAL O INWESTYCJACH BUDOWLANYCH.

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego MBWBUDOWLANE dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.bauarbeiten-polen.de.
2. Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz.1145 z późn.zm.);
2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r., poz.123 z późn.zm.);
3) ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawa pokrewnych (Dz.U. z 2019 r., poz.1231 z późn.zm.);
4) ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz.1781 z późn.zm.);
5) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str.1 z późn.zm.).
3. Terminy użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:
1) Serwis – serwis internetowy MBWBUDOWLANE dostępny na stronie internetowej pod adresem www.bauarbeiten-polen.de;
2) Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki świadczenia usług drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu;
3) Usługodawca – MAJCHRZAK BRANDT I WSPÓLNICY spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Grunwaldzka 115, 60-313 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000151206, NIP 5992696957, REGON 211176247, adresy poczty elektronicznej: poznan@mbwnet.pl, sekretariat@mbwnet.pl;
4) Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu;
5) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcą na rzecz Usługobiorcy, wykonywane bez ich jednoczesnej obecności (na odległość), za pośrednictwem Serwisu i na podstawie Regulaminu, polegające w szczególności na umożliwieniu przeglądania i odczytywania przez Usługobiorcę treści zamieszczonych w Serwisie przez Usługodawcę;
6) Umowa – umowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą.

II. Świadczenie Usług

1. Świadczenie Usług wykonywane jest bez jednoczesnej obecności Usługodawcy i Usługobiorcy (na odległość), poprzez przekaz danych na rzecz Usługobiorcy przez Usługodawcę (za pośrednictwem Serwisu), przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych (komputera lub innego urządzenia z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych), za pomocą systemu teleinformatycznego zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci teleinformatyczne (sieci Internet).
2. Świadczenie Usług obejmuje w szczególności umożliwienie przeglądania i odczytywania przez Usługobiorcę treści zamieszczonych w Serwisie przez Usługodawcę.
3. Usługodawca świadczy Usługi za pośrednictwem Serwisu na terytorium Rzeczypospolitej Polski i poza jej granicami.
4. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta w chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę (dokonania przez Usługobiorcę jakiejkolwiek czynności w ramach Serwisu, w szczególności wejścia na stronę internetową, na której dostępny jest Serwis). Usługobiorca może rozpocząć korzystanie z Serwisu w każdym czasie.
5. Umowa o świadczenie Usług rozwiązuje się automatycznie w chwili zaprzestania korzystania z Serwisu przez Usługobiorcą (zakończenia ostatniej czynności dokonywanej przez Usługobiorcę w ramach Serwisu, w szczególności opuszczenia strony internetowej, na której dostępny jest Serwis). Usługobiorca może zaprzestać korzystania z Serwisu w każdym czasie.

III. Korzystanie z Serwisu

1. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu należy zapoznać się z treścią Regulaminu.
3. W celu korzystania z Serwisu Usługobiorca powinien posiadać komputer lub inne urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet.
4. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
5. Korzystając z Serwisu Usługobiorca powinien w szczególności przestrzegać Regulaminu, powstrzymywać się od jakichkolwiek działań mogących uniemożliwić lub utrudnić funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z Serwisu przez innych Usługobiorców oraz powstrzymać się od jakichkolwiek działań naruszających prawa Usługodawcy lub innych Usługobiorców, w szczególności nie może dostarczać do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
6. Z ważnych przyczyn Usługodawca może ograniczyć lub uniemożliwić Usługobiorcy dostęp do Serwisu. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy Usługobiorca naruszył Regulamin, podjął działania zagrażające bezpieczeństwu treści zamieszczonych w Serwisie, podjął próbę nieuprawnionego dostępu do Serwisu, dokonał za pośrednictwem Serwisu czynności niezgodnych z prawem, działał na szkodę Usługodawcy lub naruszył prawa podmiotów uprawnionych do treści zamieszczonych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie.
7. Korzystanie z Serwisu odbywa się poprzez sieć Internet, co wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami w postaci ryzyk występującymi przy korzystaniu z tej sieci. Ryzyka te polegają w szczególności na możliwości wprowadzenia do wykorzystywanego przez Usługobiorcę komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet oprogramowania mogącego wyrządzać szkody, takiego jak „wirusy”, „robaki” i „konie trojańskie”. W celu zminimalizowania powyższych ryzyk komputer lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet wykorzystywane przez Usługobiorcę powinno posiadać aktualne oprogramowanie przeciwdziałające powyższym ryzykom, takie jak oprogramowanie antywirusowe i programy chroniące przez nieautoryzowanym dostępem osób trzecich („firewall”).

IV. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące świadczenia Usług i korzystania z Serwisu można składać w formie pisemnej i wysyłać na adres Usługodawcy wskazany w pkt I ust. 3 ppkt 3) Regulaminu.
2. Reklamacja powinna zawierać wskazanie i uzasadnienie zarzutów dotyczących świadczenia Usług lub korzystania z Serwisu, określenie zakresu żądania Usługobiorcy w związku z tymi zarzutami oraz oznaczenie Usługobiorcy, w szczególności adres jego poczty elektronicznej.
3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej doręczenia i w tym terminie udzieli Usługobiorcy odpowiedzi na złożoną reklamację. Odpowiedź na reklamację może zostać wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej. W razie skierowania przez Usługodawcę do Usługobiorcy żądania uzupełnienia złożonej reklamacji, powyższy termin liczony jest od doręczenia Usługodawcy uzupełnionej reklamacji.

V. Prawa autorskie

1. Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie praw autorskich.
2. Usługobiorca jest upoważniony do korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie w zakresie ich przeglądania i odczytywania.
3. Bez uprzedniej pisemnej zgody podmiotu uprawnionego jakiekolwiek treści zamieszczone w Serwisie, zarówno w całości, jak i w jakiekolwiek części,nie mogą być modyfikowane, powielane ani rozpowszechniane, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w szczególności nie mogą być kopiowane, utrwalane w sposób graficzny ani zamieszczane w sieci Internet.
4. Jakiekolwiek naruszenie praw wynikających z ochrony treści zamieszczonych w Serwisie, w szczególności naruszenie praw autorskich, może skutkować konsekwencjami prawnymi, w szczególności roszczeniami odszkodowawczymi podmiotu uprawnionego.

VI. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Usługodawca zastrzega, że Serwis może być czasowo niedostępny w związku z koniecznością podjęcia działań technicznych dotyczących oprogramowania lub sprzętu wykorzystywanego do zamieszczania treści w Serwisie, takich jak aktualizacja, konserwacja, przegląd lub wymiana.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczenia Usług z przyczyn od niego niezależnych.
3. Treści zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią opinii prawnej ani jakiejkolwiek porady prawnej i nie prowadzą do powstania stosunku pomiędzy klientem a prawnikiem. Usługodawca ani autorzy treści zamieszczonych w Serwisie nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z zastosowaniem przez Usługobiorcę poglądów wyrażonych w treściach zamieszczonych w Serwisie.
4. Usługodawca i autorzy treści zamieszczonych w Serwisie zastrzegają sobie prawo do zmiany tych treści oraz wyrażonych w nich poglądów, w szczególności w związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawa, stanowiska orzecznictwa lub doktryny.

VII. Przetwarzanie danych osobowych

1. Jako dane eksploatacyjne charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usług Usługodawca może przetwarzać:
1) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub systemu teleinformatycznego, z którego korzystał Usługobiorca;
2) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług;
3) informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.
2. Ponadto, Usługodawca może przetwarzać dane podane przez Usługobiorcę za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie, które mogą obejmować:
1) imię i nazwisko;
2) numer telefonu;
3) adres poczty elektronicznej.
3. Udostępnienie przez Usługobiorcę danych wskazanych w ust. 1-2 powyżej jest dobrowolne, przy czym dane wskazane w ust. 1 powyżej są niezbędne do świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu, a dane wskazane w ust. 2 powyżej są niezbędne do skorzystania przez Usługobiorcę z formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie.
4. Poprzez rozpoczęcie korzystania z Serwisu (dokonanie jakiejkolwiek czynności w ramach Serwisu, w szczególności wejścia na stronę internetową, na której dostępny jest Serwis) Usługodawca udostępnia dane wskazane w ust. 1 powyżej i wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie. Dane wskazane w ust. 2 powyżej są udostępniane przez Usługodawcę, a zgoda na ich przetwarzanie przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie jest wyrażana z chwilą wysłania przez Usługobiorcy do Usługodawcy wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie.
5. Administratorem danych Usługobiorcy jest Usługodawca.
6. Dane Usługobiorcy będą przetwarzanie przez Usługodawcę w celu:
1) świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy;
2) umożliwienia Usługobiorcy korzystania z Serwisu;
3) komunikacji z Usługobiorcą w związku z wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie;
4) czuwania nad korzystaniem przez Usługobiorcę z Serwisu zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa;
5) podejmowania działań w celu wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec Usługobiorcy w razie naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa;
6) prowadzenia statystyk związanych ze świadczeniem Usług i korzystaniem z Serwisu.
7. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych Usługobiorcy następuje na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i pkt f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. Prawnie uzasadnione interesy Usługodawcy w zakresie przetwarzania danych Usługobiorcy stanowią cele wskazane w ust. 6 powyżej.
8. Usługobiorcy przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Odbiorcą danych Usługobiorcy jest Usługodawca, przy czym Usługodawca zastrzega sobie prawo angażowania zewnętrznych dostawców usług do przetwarzania w imieniu Usługodawcy danych Usługobiorcy (np. podmioty świadczące usługi w zakresie IT).
10. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane przez Usługodawcę przez okres świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych ze świadczeniem Usług na rzecz Usługobiorcy lub korzystaniem przez Usługobiorcę z Serwisu.
11. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych Usługobiorcy, w szczególności ochrony przed ich niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

VIII. Pliki „cookies”

1. Za pośrednictwem Serwisu automatycznie zbierane są informacje zawarte w plikach „cookies”.
2. Pliki „cookies” (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu, które przechowywane są w urządzeniu Usługobiorcy. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.
3. Pliki „cookies” są wykorzystywane w celu:
1) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania przez niego z tych stron; w szczególności pliki „cookies” pozwalają rozpoznać urządzenie Usługobiorcy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową Serwisu w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb;
2) tworzenia statystyk pomagających zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
4. Zasadniczo, w ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”:
1) sesyjne (tzw. „sessioncookies”), stanowiące pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu Usługobiorcy do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowej);
2) stałe (tzw. „persistentcookies”), przechowywane w urządzeniu Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
5. Ponadto, w ramach Serwisu stosowane będą następujące rodzaje plików „cookies”:
1) niezbędne, umożliwiające korzystanie z Usług;
2) zabezpieczające, służące do zapewnienia bezpieczeństwa;
3) wydajnościowe, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
4) funkcjonalne, umożliwiające zapamiętywanie wybranych przez Usługobiorcę ustawień i personalizację interfejsu Usługobiorcy.
6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu Usługobiorcy. W każdym czasie Usługobiorca może dokonać zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”, w szczególności w taki sposób, aby zablokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowej) bądź ustawić informowanie o ich każdorazowym zamieszczaniu w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies” może jednak wypłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
7. Podmiotem zamieszczającym w urządzeniu Usługobiorcy pliki „cookies” oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca. Pliki „cookies” mogą być również zamieszczone w urządzeniu Usługobiorcy i wykorzystywane przez współpracujących z Usługodawcą reklamodawców i partnerów.
8. W celu zbierania i analizowania informacji o sposobie korzystania z Serwisu Usługodawca może korzystać z usługi Google Analytics. Ponadto, na stronach internetowych Serwisu mogą znajdować się wtyczki do serwisów społecznościowych, takich jak Facebook i LinkedIn, umożliwiające bezpośrednie połączenie oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowej) z serwerami wykorzystywanymi przez administratorów serwisów społecznościowych.

IX. Zmiana Regulaminu

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu, zmiany danych Usługodawcy lub zamian w zakresie świadczenia Usług lub korzystania z Serwisu.
2. Zmiana Regulaminu zostanie dokonana poprzez zamieszczenie w Serwisie nowej treści Regulaminu wraz z informację o dokonaniu zmiany.

X. Postanowienia końcowe

1. Regulamin, w tym świadczenie Usług i korzystanie z Serwisu, podlega prawu polskiemu.
2. Wszelkie spory związane z Regulaminem, w tym świadczeniem Usług i korzystaniem z Serwisu, podlegają jurysdykcji sądów polskich i będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Usługodawcy.
3. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w wersji elektronicznej w ramach Serwisu, skąd może zostać przez Usługobiorcę pobrany i zapisany na własnym nośniku danych.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 lipca 2019 roku.

Nasze marki

MBW INVESTMENTS
Zatrzymanie czy areszt - jak w takiej sytuacji należy się zachować? Jakie prawa Ci przysługują? Prawnicy w przystępny sposób odpowiadają na najważniejsze pytania z zakresu prawa oraz postępowania karnego.
MBW BAUARBEITEN
Jeśli jesteś inwestorem albo wykonawcą robót, ale przerasta Cię zawiłość regulacji prawnych i poziom skomplikowania kontraktów – ten portal jest właśnie dla Ciebie
MBW CREDITS
Jesteś inwestorem, który rozwija lub zaczyna prowadzić swój biznes w Polsce, a jednocześnie chciałby płacić mniejsze podatki - ten portal jest stworzony z myślą o Tobie